شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
925تامين اجتماعي70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1392/05/1320000
925تامين اجتماعي70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1391/09/2616000
925تامين اجتماعي70قطره خوراکي - نيستاتين - 100/000u/ml1390/03/0212000