چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
873تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1393/04/2127500
873تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1392/05/1418000
873تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1391/12/1910250
873تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين آهن - -1387/01/246000