چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1393/04/2120000
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1392/07/1015000
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1392/05/1416000
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1391/10/1810000
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1391/03/176000
871تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1390/12/175700