چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1394/07/1115500
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1393/08/0314000
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1392/05/139700
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/09/267800
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1391/03/236500
840تامين اجتماعي70قطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15ml1390/07/064900