شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1394/06/1121000
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1393/04/2118000
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1392/05/1414000
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1391/12/019000
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1391/08/146900
530تامين اجتماعي70قطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/ml1390/12/175700