جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1132تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1393/11/1333000
1132تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1392/08/1418000
1132تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1391/12/1915000
1132تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1391/09/268500
1132تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/ml1390/03/029500