چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
406تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1393/06/1613500
406تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1392/05/139700
406تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/09/267800
406تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1391/03/066500
406تامين اجتماعي70قطره خوراکي - دکسترومتورفان - 4mg/ml1390/07/065000