پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/05/1320000
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2616000
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/0612000