سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1392/05/1320000
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1391/09/2616000
316تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کلوبوتينول - 60mg/ml1390/07/0612000