شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1394/07/1117500
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1393/08/0316000
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/09/2012500
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1392/05/1310500
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/09/268500
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1391/03/307000
3تامين اجتماعي70قطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/ml1390/07/065300