جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1006تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1396/09/2135000
1006تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1394/06/2426000
1006تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1392/07/0715000
1006تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1391/09/2612000
1006تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1390/08/178800