جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1392/05/137500
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1391/09/266000
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1390/07/063900