شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1392/05/137500
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1391/09/266000
992تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1390/07/063900