سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
888تامين اجتماعي0قطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10ml1395/06/0115000
888تامين اجتماعي70قطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10ml1392/05/1313800
888تامين اجتماعي70قطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10ml1391/08/1611000
888تامين اجتماعي70قطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10ml1387/10/234500