دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1392/05/1640000
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/09/2625000
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/08/1632000
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/07/1923000
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1391/02/2319500
1901تامين اجتماعي70قطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/ml1390/07/2023000