چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1394/07/0611000
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1392/05/137400
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1391/09/265500
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1390/07/063900