شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1394/07/0611000
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1392/05/137400
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1391/09/265500
589تامين اجتماعي70قطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/ml1390/07/063900