پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5964تامين اجتماعي70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1392/05/1695000
5964تامين اجتماعي70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1392/01/1870000
5964تامين اجتماعي70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/09/2660000
5964تامين اجتماعي70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1391/07/1255000
5964تامين اجتماعي70قطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -1389/10/0150000