پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
105تامين اجتماعي70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1393/12/2614000
105تامين اجتماعي70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1392/05/139500
105تامين اجتماعي70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1391/07/197000
105تامين اجتماعي70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1390/07/204600