چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1394/04/24280000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1394/02/29600000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/11/100
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/11/04280000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/10/27280000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/06/16600000
4927تامين اجتماعياسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/05/28566500
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/03/28566500
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1393/02/09639000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/12/06240000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/09/20566500
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1392/05/20240000
4927تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/250mg1390/04/01200000