سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/11/12200000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/11/100
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/11/04200000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/10/27200000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/10/06440000
4795تامين اجتماعي0اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/06/31440000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/06/16440000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1388/07/20346000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/05/28370000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/03/31364000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/03/28370000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1393/02/09445500
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1392/06/09170000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1391/12/05140000
4795تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/125mg1390/03/25110000