دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/11/100
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/11/13170000
4793تامين اجتماعياسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/05/28340000
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1393/02/09340000
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1392/05/13150000
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1391/12/20120000
4793تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول فلوتيکازون پروپيونات - 25/50mg1390/03/10100000