چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2279تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1393/10/06120000
2279تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1392/07/23100000
2279تامين اجتماعي0اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1392/07/23226000
2279تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1392/05/13100000
2279تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1391/08/0980000
2279تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1385/12/1640000