يکشنبه 3 شهريور 1398    |    Sunday, August 25, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19469تامين اجتماعي70اسپري دهاني - Fomotizox - 12mcg1394/10/06120000
19469خدمات درماني70اسپري دهاني - Fomotizox - 12mcg1393/08/070
19469خدمات درماني70اسپري دهاني - Fomotizox - 12mcg1393/03/11105000
19469نيروهاي مسلح70اسپري دهاني - Fomotizox - 12mcg1393/04/25105000
19469تامين اجتماعي70اسپري دهاني - Fomotizox - 12mcg1393/03/20105000