شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2710تامين اجتماعي70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/11/100
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/11/15220000
2710تامين اجتماعي70اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/11/04250000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/10/20250000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/10/17220000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/08/10250000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/03/20175000
2710تامين اجتماعي56اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1393/03/20532000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1392/05/13175000
2710تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose 120dose1390/06/22120000