سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/10200000
2052تامين اجتماعي0اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/010
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/300
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/08/10200000
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/03/20410000
2052تامين اجتماعي57اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/03/20509000
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/03/20410000
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1393/02/09509000
2052تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 250mcg/dose1390/06/22120000