پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2711تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1394/03/10170000
2711تامين اجتماعي55اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/010
2711تامين اجتماعي66اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/300
2711تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/08/10200000
2711تامين اجتماعي66اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/03/20293000
2711تامين اجتماعي55اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1393/03/20490000
2711تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1392/06/09150000
2711تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1391/12/06120000
2711تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 125mcg/dose1390/02/2669000