دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2053تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/12/10110000
2053تامين اجتماعي51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/010
2053تامين اجتماعي62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/300
2053تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/08/10150000
2053تامين اجتماعي51اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20458000
2053تامين اجتماعي62اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1393/03/20230000
2053تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1392/09/05100000
2053تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1391/11/0980000
2053تامين اجتماعي90اسپري دهاني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1390/08/2240000