پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2207تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1393/10/06100000
2207تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1392/08/2779000
2207تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1392/05/2287500
2207تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1391/08/0963000
2207تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 10mg1390/10/0731700