پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4684تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1393/10/06130000
4684تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1392/05/1382000
4684تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1391/08/0966000
4684تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1391/05/2533000
4684تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1390/11/0333500