شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1727تامين اجتماعي70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1394/05/281100
1727تامين اجتماعي70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1393/09/051000
1727تامين اجتماعي70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1392/05/13880
1727تامين اجتماعي70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1391/08/08630
1727تامين اجتماعي70پرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SL1390/02/27400