دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1303تامين اجتماعي70پرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -1393/09/09950
1303تامين اجتماعي70پرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -1392/05/13780
1303تامين اجتماعي70پرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -1391/08/08560
1303تامين اجتماعي70پرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -1390/02/27400