جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1396/09/1840000
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1395/01/0935000
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1394/01/0832000
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1393/07/1229000
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1392/05/1325000
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1391/08/0621500
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1391/03/3114300
1149تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1390/04/2911000