پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1396/09/2135000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1395/01/1630000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1394/01/0827500
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1393/07/1225000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1392/05/1321000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1391/08/0618000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1391/03/3112000
2186تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1390/04/299700