پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1396/09/1840000
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1395/01/0935000
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1394/01/0832000
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1393/07/1229000
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1392/05/1325000
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1391/08/0621500
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1391/03/3114300
1141تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1390/04/2911300