جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1396/09/1335000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1395/01/0931000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1394/01/0827500
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1393/07/1225000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1392/05/1321000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1391/08/0618000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1391/03/3112000
1144تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1390/04/299700