پنجشنبه 23 آبان 1398    |    Thursday, November 14, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1396/09/2140000
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1395/01/0935000
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1394/01/0832000
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1393/07/1229000
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1392/05/1325000
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1391/08/0621500
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1391/03/3114300
1104تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1390/04/2911000