چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1395/01/0930000
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1394/01/0827500
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1393/07/1225000
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1392/05/1321000
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1391/08/0618000
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1391/03/3112000
1105تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1390/04/299500