چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1395/01/1622000
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1393/07/1220000
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1392/05/1319000
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1391/08/0616500
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1391/03/3111000
6423تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1390/04/298800