دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1395/01/0941000
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1394/01/0838500
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1393/07/1235000
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1392/05/1327000
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/08/0622500
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1391/03/3115000
1106تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1390/04/2912000