شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1395/01/0935000
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1394/01/0831000
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1393/07/1228000
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1392/05/1322000
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/08/0618900
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1391/03/3112600
1107تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1390/04/2910500