جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1396/09/2140000
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1395/01/0935000
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1394/01/0832000
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1393/07/1229000
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1392/05/1325000
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/08/0621500
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1391/04/0314300
395تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1390/04/2911000