سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1395/01/0931000
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1394/01/0827500
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1393/07/1225000
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1392/05/1321000
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/08/0618000
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1391/03/3112000
396تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1390/04/299700