جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1396/09/1840000
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1395/01/0935000
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1394/02/0632000
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1393/07/1229000
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1392/05/1325000
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1391/08/0621500
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1391/03/3114300
392تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1390/04/2911000