جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1396/09/1836000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1395/01/0931000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1394/02/0627500
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1393/07/1225000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1392/05/1321000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1391/08/0618000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1391/03/3112000
393تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1390/04/299700