جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1396/09/1840000
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1395/01/1635000
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1394/01/0832000
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1393/07/1229000
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1392/05/1325000
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1391/08/0621500
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1391/03/3114300
413تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1390/04/2911000