جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1396/09/2136000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1396/09/2136000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1395/01/0931000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1394/01/0827500
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1393/07/1225000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1392/05/1321000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1391/08/0618000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1391/03/3112000
414تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1390/04/299700