يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
941تامين اجتماعي70اينفوزيون - پتاسيم کلرايد - 2mEq/ml 50ML1393/12/265500
941تامين اجتماعي70اينفوزيون - پتاسيم کلرايد - 2mEq/ml 50ML1387/11/098500