يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/10/17300000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/09/12305000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/09/05321000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1392/04/17271000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1391/12/02160000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1391/06/26270000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1391/05/21170000
904تامين اجتماعي70اينفوزيون - نيموديپين - 0.2mg/ml 50ml1390/10/13326000