دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2090تامين اجتماعي90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1395/04/091100000
2090تامين اجتماعي73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/03/200
2090تامين اجتماعي73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/311910000
2090تامين اجتماعي72اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/312155000
2090تامين اجتماعي73اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/06/311968500
2090تامين اجتماعي75اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/03/200
2090تامين اجتماعي75اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1393/05/291706500
2090تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1392/07/031000000
2090تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1392/07/011219595
2090تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1392/05/231000000
2090تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1391/10/18300000