سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2089تامين اجتماعي0اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1395/04/09850000
2089تامين اجتماعي64اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/08/010
2089تامين اجتماعي90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/08/300
2089تامين اجتماعي64اينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1393/05/293200000
2089تامين اجتماعياينفوزيون - ايرينوتيکان - 40mg 2ML1392/07/01723000